ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS
 
ที่นี่......เทพสตรีเดิมบาง

 
   
 
วิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช


เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตภาคกลางและบริเวณใกล้เคียง

ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ผลิตและพัฒนาคนที่พร้อมด้วยความรู้

คุณธรรม และจริยธรรม เป็นศูนย์กลางของแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่น

เป็นผู้นำทางการศึกษาและวิจัยของจังหวัดสุพรรณบุรี เขตภาคกลางและบริเวณใกล้เคียง

 
พันธกิจ


1. สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3. สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสายตรงถึงอธิการบดี
ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Weather
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช ๑๔๙ หมู่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕ - ๕๑๕ ๕๐๗ เบอร์ Fax ๐๓๕ - ๕๑๕ ๕๐๗