ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS
 
ที่นี่......เทพสตรีเดิมบาง

 
   
 
คลิก!  ที่ภาพเพื่อดูข้อมูลประวัติ
 
ผศ.สุนทร หิรัญวงษ์
กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช
บุคลากรสายวิชาการ

คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม
อาจารย์ศุภขวัญ  งามยิ่ง
อาจารย์ศักดิ์ชัย อินจู
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 
 
อาจารย์อังคณา อุดมพันธ์
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
     
คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผศ.สุนทร หิรัญวงษ์
ผศ.ประสาน พวงพันธบุตร
ผศ.วันเพ็ญ พวงพันธบุตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 
 
บุคลากรสายสนับสนุน
อัจฉรา    ธัญญเจริญ
วรนุช    ล้อมวงศ์
ปัทมา ยอดดำเนิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
     
 
สุชาดา เขาแก้ว
 
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
 

ปรีชา เขียววิราช
บัณฑิต    ทองคำ
เสริม   ด้วงคำ
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
แม่บ้าน 

 

บุญเสริม พิกุลสด
ทวีป ทองคำ
แม่บ้าน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 


สายตรงถึงอธิกาารบดี
ผศ.จินตนา เวชมี
Weather
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช 147 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ 035-515 507 เบอร์ Fax 035-515 507