ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS

เอกสารสำเนาที่ดิน มรท. เดิมบาง

 
 
   
     ประชาสัมพันธ์ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
    ประชาสัมพันธ์ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
    ประชาสัมพันธ์ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓" นางณัฏฐี ศิลปรัตน์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (อนุมัติย้อนหลัง)

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "ขวัญในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓" นางสาวนัตติยา รุ่งเรื่อง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (อนุมัติย้อนหลัง)

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕" นายพรเจตน์ ยอดนาค ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘(อนุมัติย้อนหลัง)

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "บทบาทผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังหัดสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒" นางสาวศุจิวรรณ บรรณวัฒน์ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘(อนุมัติย้อนหลัง)

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดชัยนาท" นางสาวปรรณพัชน์ กองเดช ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (อนุมัติย้อนหลัง)

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑" นายวีระยุทธ สีปิ่นเป้า ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ (อนุมัติย้อนหลัง)

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "การดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กภายใต้กำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี" นางสาวสมิตา จินนุกูล ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี" นายสมชาย ใจมั่น ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

 

<<<ข่าวที่เก่ากว่า>>>

 
   ข่าวประกาศ เดิมบางนางบวชฯ

 
 
 
ข่าวกิจกรรม
   
10 ส.ค. 59 จัดถวายพระพรวันแม่ ณ หน่วยงาน
   ส่วนราชการอื่นๆ

 

สายตรงถึงอธิการบดี
รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ
036-422 606

Hotnews !!

 

HotNews 6 พฤศจิกายน 2558
HotNews 26 ตุลาคม 2558
HotNews 28 กันยายน 2558
HotNews 24 มิถุนายน 2558
HotNews 27 พฤษภาคม 2558
HotNews 1 พฤษภาคม 2558
HotNews 27 มีนาคม 2558
HotNews 27 กุมภาพันธ์ 2558
HotNews 30 มกราคม 2558
HotNews 24 ธันวาคม 2557
HotNews 27 พฤศจิกายน 2557
HotNews 27 ตุลาคม 2557
 
 
 
Thepsatri News

ฉบับที่ 423 ปีที่ 14 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2558

ฉบับที่ 422 ปีที่ 14 วันที่ 1 - 15 ธันวาคม พ.ศ.2558
ฉบับที่ 421 ปีที่ 14 วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ฉบับที่ 420 ปีที่ 14 วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ฉบับที่ 419 ปีที่ 14 วันที่ 16 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2558
ฉบับที่ 418 ปีที่ 14 วันที่ 1 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2558
ฉบับที่ 417 ปีที่ 14 วันที่ 16 - 30 กันยายน พ.ศ.2558
ฉบับที่ 416 ปีที่ 14 วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ.2558
ฉบับที่ 415 ปีที่ 14 วันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ.2558
ฉบับที่ 414 ปีที่ 14 วันที่ 16-31 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ฉบับที่ 413 ปีที่ 14 วันที่ 1-15 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ฉบับที่ 412 ปีที่ 14 วันที่ 16-30 มิถุนายน พ.ศ.2558
ฉบับที่ 411 ปีที่ 14 วันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ.2558
ฉบับที่ 410 ปีที่ 14 วันที่ 16-31 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ฉบับที่ 409 ปีที่ 14 วันที่ 1-15 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ดูทั้งหมด
Weather
 
   

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช 149 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ 035-515 507 เบอร์ Fax 035-515 507 E-mail : phansak_com@hotmail.com