ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS
 
ที่นี่......เทพสตรีเดิมบาง

 
   
 
 
 
ประวัติการก่อตั้งศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช
          
          ศูนย์ฯ ตั้งอยู่บริเวณ ร.รวัดเขาใหญ่มิตรภาพที่99 (เดิม) เลขที่ 149 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มีพื้นที่ 44 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา อยู่บริเวณเนินเขาใหญ่ หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ริมถนนหมายเลข 340 ถนนสุพรรณบุรี– ชัยนาท กม.ที่ 145 – 146
ศูนย์ฯ เปิดดำเนินการในภาคเรียนที่ 3/2547 โดยอาศัยโรงเรียนวัดเดิมบาง เปิดสอนมีนักศึกษาประมาณ 85 คน และย้ายเข้ามาอยู่ใน สถานที่ ปัจจุบันในภาคเรียน ที่ 3/2549 วันที่ 6 - 7 มกราคม 2550

        มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายขยายศูนย์ฯ เพื่อบริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะเขตรับผิดชอบลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี หรือจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจเฉพาะในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน เขต 3 จะขอใช้ สปอ.สามชุก เดิมแต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ จนผศ.สุนทร หิรัญวงษ์กับ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง ได้หารือกับท่าน อธิการฯ รศ.ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย์ ว่ามีผู้สนใจจะศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จำนวนพอสมควร และเห็นว่าที่ สปอ.สามชุก สถานที่แคบเกินไป ควรหาที่ ร.ร.มัธยมประจำอำเภอซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ในขณะเดียวกัน ผอ.อานนท์ สุทธิพันธ์ ผอ.โรงเรียนวัดเดิมบาง เสนอว่าจะยกโรงเรียนวัดเขาใหญ่มิตรภาพ 99 ซึ่งถูกยุบไป ตั้งแต่ พ.ศ.2544 ให้ใช้เป็นศูนย์การศึกษา จึงได้นำเรื่องเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบและเห็นชอบ แต่เนื่องจากอาคารเรียนไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้เรียนได้ต้องบูรณะซ่อมแซม และต้องขออนุญาต การใช้อาคารและพื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการก่อน ในระหว่างดำเนินการทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ขอใช้อาคารอเนกประสงค์ของ อบต.เขาพระเปิดทำการสอน แต่อบต.เขาพระ ไม่สามารถให้ดำเนินการได้ เพราะวัสดุครุภัณฑ์และห้องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ทางผอ.อานนท์ สุทธิพันธ์จึงอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน ร.ร.วัดเดิมบาง ซึ่งมีความพร้อมมากกว่าไปพลางก่อน ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวชได้ประกาศจัดตั้งเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก ได้แก่
        ผศ.สุนทร หิรัญวงษ์ ประธานกรรมการ
        ผศ.พิทักษ์ ทวีสุข กรรมการ
        ผศ.ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง กรรมการ
        ผศ.อุไร เงินงอก กรรมการและเลขานุการ
        น.ส.สุภารัตน์ สินสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

         มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการสอนที่ ร.ร.วัดเดิมบางในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 มีนักศึกษาประมาณ 90 คน โดยเปิดสอนในระดับ อนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปและสาขาพัฒนาชุมชนและในระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ในขณะเดียวกันก็ดำเนินการขอใช้พื้นที่ โดยจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ถาวร ที่บริเวณ ร.ร.วัดเขาใหญ่ เสนอผ่านอบต.เขาพระ (สมัยนายสุทัศน์ แซ่เล้า เป็นนายกอบต.) และโรงเรียนวัดเดิมบางสมัย (นายอานนท์ สุทธิพันธ์ เป็นผู้อำนวยการ) ในวันที่ 2 กันยายน 2547 และขออนุญาตใช้ที่ดินจากอำเภอเดิมบางนางบวช (นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี) เป็นนายอำเภอและขออนุญาตใช้อาคารจากธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 ซึ่งทางธนารักษ์ฯ อนุญาตให้ใช้ตามหนังสือลงวันที่ 26 มกราคม 2549 ส่วนบริเวณทั้งหมด ต้องรอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตให้ใช้ต่อไป และการขอถอนสภาพที่ดินฯ เป็นที่ราชพัสดุ ทางมหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตให้ธนารักษ์ฯ และที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินเรื่องต่อไป ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549

          ผศ.สุนทร หิรัญวงษ์ ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมาถึงวันที่ได้รับอนุมัติ มีปัญหาและอุปสรรคพอสมควร ในระยะแรก ได้ท่านประสิทธิ ศรีโมรา หัวหน้าขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้พาคณะอธิการบดี รศ.ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย์ เข้าพบ ฯพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม ณ. สำนักงานอำเภอศรีประจันต์ ซึ่งท่านได้ขอให้พนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช(คุณชัชวาล เชิดไชยศักดา) อำนวยความสะดวกซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการใช้อาคารสถานท ี่กับธนารักษ์ฯมีปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากทางธนารักษ์ฯมีงานเร่งด่วนหลายเรื่องตามนโยบายของจังหวัด ผศ.สุนทร หิรัญวงษ์ ได้ขอให้ คุณมานิตย์ เครือแก้ว อบต.วังลึก ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสาขาพัฒนาชุมชนในรุ่น 47 เป็นผู้ประสานงานตลอดเวลา ซึ่งเรื่องก็ดำเนินการใกล้สำเร็จและรอแค่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม จวบจน คุณพงษ์วิน ชัยวิรัตน์ อดีตนายกเทศมนตรี ตำบลสามชุก ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน หลังอนุปริญญาและกำลังดำเนินเรื่องโครงการสามชุกเมือง 100 ปี อยู่กับธนารักษ์ฯ และมีรองผู้ว่าสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ ช่วยดูแลประสานงานอยู่ ข้าพเจ้าจึงขอให้ช่วยประสานงานให้อีกทางหนึ่งด้วย คุณพงษ์วิน เห็นว่าเรื่องนี้ควรเข้าพบ ฯพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม ในวันที่ 20 มกราคม 2549 เพื่อให้ท่านขอให้จังหวัดดำเนินการให้และในช่วงเวลาดียวกันท่านอธิการบดีได้ขอให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยฯพณฯสมชาย สุนทรวัฒน์ ช่วยประสานงานอีกทางหนึ่ง ซึ่งผลปรากฏว่า ทางธนารักษ์ฯ ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ลงนาม 26 มกราคม 2549 อนุญาตให้ใช้อาคารและพื้นที่ และขอให้แต่งตั้งผู้แทน(ผศ.ดร.เสน่ห์ สุขเคหา) ไปลงนามรับทราบแนวเขตภายใน 30 วัน (ลงนามในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549)

         การปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช ยังขาดงบประมาณที่จะนำมาพัฒนาอาคารและสถานที่ซึ่ง ชำรุดทรุดโทรม ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา จึงได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริม กิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช ขึ้นตามคำสั่งที่ 597/2549 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 มีคุณมุกดา เที่ยงธรรม เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาและส.ส.เสมอกัน เที่ยงธรรม เป็นประธานกรรมการดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยฯ ศูนย์เดิมบางนางบวช ซึ่งในระยะแรกคณะกรรมการฯ เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณมาปรับปรุง อาคารบางส่วนเพื่อให้ใช้การเรียนการสอนได้ เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ไปในตัวส่วนการจะหาทุนสนับสนุนโครงการ ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจะหาทางช่วยเหลือต่อไป
         มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนชั้นบน 5 ห้องเรียน ในงบประมาณ 9.5 แสน บาท โดยทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนพงษ์เจริญค้าไม้ เมื่อ 31 สิงหาคม 2549 สิ้นสุดสัญญา 23 ตุลาคม 2549 และปรับปรุงอาคารสำนักงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกภัทรก่อสร้าง ทำสัญญาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 ศูนย์ฯ ได้ย้ายที่ทำการสอนจากโรงเรียนวัดเดิมบางมา ณ. ที่ศูนย์ฯ ปัจจุบันโดยขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2549 และเปิดทำการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2550 ของภาคเรียนที่ 3/2549 รวมเวลาที่ใช้อาคารของโรงเรียนวัดเดิมบาง 7 ภาคเรียนการศึกษา

          ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษาที่มีเครื่องมือจักรกลช่วยปรับพื้นที่ ซึ่งได้แก่ สจ.สำเริง ผลโภชน์ ช่วยถมดินบริเวณหน้าอาคารและถนน 70 เที่ยว คุณสมศักดิ์ ศรีสุข นำรถแทรกเตอร์ มาช่วยเกรดพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังอาคารเรียน คุณพงษ์วิน ชัยวิรัตน์ นำรถเกรดมาปรับสนามฟุตบอล และนำลูกรังปรับถนนด้านหน้าติดคลองชลประทาน ทำให้ภูมิทัศน์ของศูนย์ฯ สวยงามสะอาดตา ผู้ผ่านไปมาเริ่มสนทนาถามถึงศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวชมากขึ้น ในวันที่ 6 เมษายน 2550 คณะกรรมการนักศึกษาฯ ได้จัดงาน”วันร้อยรักดวงใจ มหาวิทยาลัยท้องถิ่น”เพื่อทำบุญฉลองอาคารเรียนและสำนักงาน กลางคืนมีการรับประทานอาหารร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี รุ่นแรก ณ.สนามหน้าอาคารเรียน ได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ประมาณ 120 โต๊ะ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2547 จนถึงภาคเรียนที่ 3/2549 ศูนย์ฯ ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยเปิดสอน กศ.บป. ทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท มีนักศึกษาที่จบในระดับอนุปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป 9 คน สาขาพัฒนาชุมชน 22 คน ปริญญาตรี สาขาการจัดการ 28 คน สาขาพัฒนาชุมชน 8 คน ศูนย์ฯ ยังมีโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารประจำการ รุ่น 4/2549 จำนวน 41 คน และยังให้การอบรมการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ให้แก่ครู เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 54 คน และยังเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ในอนาคต เมื่อศูนย์ฯ มีความพร้อมทั้งในด้าน
อาคารสถานที่บุคลากร และงบประมาณ คงได้ให้บริการแก่ท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ต่อไป

      
 
สายตรงถึงอธิการบดี
ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Hotnews !!
 
Thepsatri News
Weather

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช ๑๔๙ หมู่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕ - ๕๑๕ ๕๐๗ เบอร์ Fax ๐๓๕ - ๕๑๕ ๕๐๗