ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS
 
ที่นี่......เทพสตรีเดิมบาง

 
 
 
   
  
   ตารางเรียนภาคปกติ
 
   ตารางเรียนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

ตารางห้องเรียนตามรายวิชา

ปริญญาตรี

การจัดการ

หมู่เรียน 552727907

หมู่เรียน 542727907

หมู่เรียน 532727911

หมู่เรียน 532747903

หมู่เรียน 522747904

รป.ศ.

หมู่เรียน 552947004

หมู่เรียน 532347004

ปริญญาโท

รป.ม.

หมู่เรียน 552970706 รัฐประศาสนศาสตร์

หมู่เรียน 552970702 รัฐประศาสนศาสตร์

หมู่เรียน 42970711 รัฐประศาสนศาสตร์

การจัดการ

หมู่เรียน 542770505 การจัดการ

บริหารการศึกษา

หมู่เรียน 542170105 การบริหารการศึกษา

หมู่เรียน 542170109 การบริหารการศึกษา

หมู่เรียน 542170110 การบริหารการศึกษา

หมู่เรียน 542170104 การบริหารการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

หมู่เรียน 542170304 หลักสูตรและการสอน

 

 
 
สายตรงถึงอธิการบดี
รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ
036-422 606

Hello! Thepsatri D.B.
 
Weather
 
ราคาน้ำมันวันนี้
     

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช 149 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ 035-515 507 เบอร์ Fax 035-515 507 E-mail : phansak_com@hotmail.com